Przejdź do treści

Regulamin Parku W Deche

1. Warunkiem przebywania na terenie Parku W DECHE jest uiszczenie stosownej opłaty (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz założenie opaski na nadgarstek w widocznym miejscu.

2. Bilet ważny jest w dniu jego zakupu i uprawnia do zabawy w Parku W DECHE bez limitu czasu i ilości wejść na teren parku.

3. Minimalny wiek potrzebny do korzystania z atrakcji to 3 lata. Należy indywidualnie ocenić i dobrać stopień trudności oferowanych atrakcji do wieku i sprawności dziecka.

4. Dzieci do 12 roku życia muszą być pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z atrakcji Parku W DECHE.

5. Podczas pobytu w Parku W DECHE należy zachować ostrożność, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom.

6. Należy bezwzględnie stosować się do indywidualnych regulaminów na poszczególnych stanowiskach oraz słuchać poleceń obsługi Parku W DECHE.

7. Na terenie Parku W DECHE zabrania się:

• wnoszenia na teren Parku W DECHE napojów w opakowaniu szklanym,
• palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
• wnoszenia własnego alkoholu oraz używania środków odurzających,
• wprowadzania psów oraz kotów na teren Parku W DECHE,
• dewastacji urządzeń oraz wynoszenia z terenu Parku W DECHE elementów będących częścią jego wyposażenia,
• wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych.

8. Za nie przestrzeganie regulaminów poszczególnych atrakcji, nie stosowanie się do zaleceń obsługi oraz za naruszenie porządku publicznego, a także stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników grozi wydalenie z Parku W DECHE, bez zwrotu kosztu biletu.

9. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić obsłudze parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi zarówno co do stanu technicznego, wyposażenia parku, jak i niepokojących zachowań innych uczestników.

10. Za rzeczy pozostawione w Parku W DECHE przez korzystających odpowiedzialność ponoszą jego właściciele.

11. Uczestnicy Parku W DECHE wyrażają zgodę na monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa, z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Parkiem W DECHE, a uczestnikiem.

12. Park W DECHE nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych związanych z upublicznieniem wizerunku użytkowników znajdujących się na terenie Parku W DECHE przez osoby trzecie.

13. Paragon fiskalny jest dowodem ubezpieczenia.