Przejdź do treści

REGULAMIN Parku Linowego W DECHE

1. Wejście na platformy w Parku Linowymi W DECHE, wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczenie przez instruktora.

2. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu, chyba że przyczyna rezygnacji nie leży po ich stronie.

3. Podczas przechodzenia przez Park Linowy W DECHE należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. W tym czasie należy zachować najwyższą ostrożność.

4. Podczas wizyty w Parku Linowym W DECHE należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

5. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego W DECHE nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

6. Osoby korzystające z Parku Linowego W DECHE nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego.

7. Na terenie Parku Linowego W DECHE zabronione jest palenie tytoniu.

8. Podczas wizyty należy bezwzględnie przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa i poleceń personelu w celu uniknięcia wystąpienia niebezpieczeństwa wypadku i poważnych urazów.

9. Z Parku Linowego W DECHE nie można korzystać w przypadku:

• uszkodzenia całej trasy lub jej części zagrażającej bezpiecznemu jej pokonaniu,
• gdy występują warunki meteorologiczne takie jak: burza, silny wiatr, śnieg i/lub mróz, intensywne opady deszczu.

W sytuacji, gdy przyczyny opisane powyżej ujawniły się już po dokonaniu zakupu biletu, a przed rozpoczęciem korzystania z Parku Linowego W DECHE , można dokonać zwrotu biletu. Jeśli przyczyny ujawniły się trakcie korzystania, można żądać zwrotu biletu w części proporcjonalnej do przebytej trasy.

10. Integralną częścią Regulaminu Parku Linowego W DECHE jest Instrukcja Bezpieczeństwa.

11. Jeżeli wskutek działań osoby korzystającej z Parku Linowego W DECHE, w tym mających charakter naruszenia (nieprzestrzegania) postanowień regulaminu lub niedostosowanie się do poleceń obsługi dalsze świadczenie usług na jej rzecz lub osób trzecich jest niemożliwe lub wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa jej własnego lub osób trzecich, obsługa Parku Linowego W DECHE może przerwać wykonywanie świadczenia, co oznacza obowiązek ze strony korzystającego z usług do opuszczenia trasy Parku Linowego W DECHE bez zwrotu poniesionego kosztu biletu.

12. Zachowaj paragon – jest on dowodem ubezpieczenia.

 
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
PARKU LINOWEGO W DECHE
stanowi integralną część regulaminu

 

1. Uczestniczyć w programie trasy Parku Linowego W DECHE mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:

• uczestnik musi sięgać dłonią minimum do wysokości:
– 150 cm – trasa zielona / minimalny wiek: 6 lat
– 160 cm – trasa niebieska / minimalny wiek: 8 lat
– 160 cm – trasa czerwona / minimalny wiek: 10 lat
• Uczestnicy do 18-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby starszej (nadzorującej)
• Osoba nadzorująca to osoba powyżej 18 r.ż., która jest rodzicem / prawnym opiekunem lub ma upoważnienie rodzica / opiekuna prawnego i przeszła ona szkolenie aby towarzyszyć dziecku/iom.

Instruktor podejmuje decyzje czy osoba nadzorująca towarzyszy dziecku na ziemi czy na wysokości (na jednego dorosłego może przypadać dwoje dzieci).

2. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.

3. W skład sprzętu wchodzi uprząż pełna, lonża wraz z karabinkiem systemowym oraz bloczek.

4. WAŻNE:
Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego W DECHE (dotyczy również urządzeń /elementów medycznych, jak np. aparaty słuchowe, protezy kończyn, etc.)

5. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk.

6. Wejście na trasę jest możliwe tylko w obuwiu zakrywającym całą stopę.

7. Karabinek wpinamy w linę asekuracyjną na początku trasy linowej tak jak jest to przedstawione na szkoleniu i przez cały czas pokonywania trasy linowej nic przy nim nie zmieniamy aż do momentu zakończenia trasy.

8. Podczas przejścia przez Park Linowy W DECHE lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.

9. Przed pokonaniem przeszkody typu zjazd tyrolski należy na linę asekuracyjna bezpośrednio przed karabinkiem wpiąć bloczek. Podczas zjazdu uczestnik przed dotarciem do końcowej platformy powinien przyjąć zwartą pozycję ciała.

10. Zjeżdżać tyrolkami wolno tylko po wpięciu przyrządu zjazdowego – bloczka i karabinków do liny zjazdowej oraz upewnieniu się, że poprzedni uczestnik zabawy opuścił zjazd i znajduje się na kolejnej przeszkodzie.

11. Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykami rękoma lin stalowych.

12. Na platformie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

13. Zakazuje się skoków na przeszkody, huśtania , skakania na platformach i zachowywania się w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników.

14. Na przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba – kolejna osoba może rozpocząć wchodzenie na przeszkodę, gdy idący z przodu uczestnik zwolni przeszkodę i znajdzie się na kolejnej przeszkodzie.

15. Trasa parku rozpoczyna się w miejscu oznaczonym tabliczką z napisem ”POCZĄTEK TRASY” w odpowiednim kolorze odpowiadającym stopniu trudności danej trasy.

• Trasa zielona – łatwa na wysokości 2 m
• Trasa niebieska – średnia na wysokości 4 m
• Trasa czerwona – trudna na wysokości 7 m.

16. Na każdym drzewie znajdują się tabliczki informujące o sposobie pokonania trasy oraz informujące jak poprawnie wpiąć system asekuracji.

17. Instruktor Parku Linowego W DECHE to osoba posiadająca niezbędne przeszkolenie oraz umiejętności,

Ubiór – niebieska koszulka z żółtym napisem na plecach OBSŁUGA PARKU lub różowa/niebieska kamizelka z napisem na plecach INSTRUKTOR

Komunikacja z instruktorem Parku Linowego W DECHE:

Uczestnik zawsze wzywa instruktora (po imieniu) jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości wpięcia do systemu asekuracji, sposobu pokonania przeszkody, stanu technicznego przeszkody.

18. Instrukcje przekazywane przez instruktora maja być bezwzględnie respektowane.

19. W razie wypadku należy niezwłocznie wezwać instruktora.

20. Instrukcja Bezpieczeństwa jest integralną częścią Regulaminu Parku Linowego W DECHE i obliguje do jego bezwzględnego przestrzegania.

21. Uczestnicy mają obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i w trakcie całego uczestnictwa MUSZĄ BYĆ ZAWSZE WPIĘCI DO LINY ASEKURACYJNEJ.